Arkiv

Kategorier

Meta

Hedexin™ – legemiddel mot slimhoste

Hedexin er et reseptfritt, plantebasert legemiddel til bruk ved slimhoste. Smaken er søtlig. Den slimløsende sirupen tas 2 ganger daglig, og en flaske holder til 8 dagers bruk. Virkestoffet er ekstrakt av eføyblad.

 • Løser opp slim 
 • Letter opphosting 
 • Reseptfritt plantebasert legemiddel 

Legemiddel: Les pakningsvedlegg

Her kan du kjøpe Hedexin™

Detaljer

Litt fakta om slimhoste

Slimhoste er hoste med slim opp fra luftveiene. Symptomene er slim i hosten, «rallende» lyd ved innånding og hoste, samt ofte problemer med å klare å hoste opp slimet som irriterer. Slimhoste, eller våt hoste, er ofte et resultat av en infeksjon i de øvre luftveiene, forårsaket av et forkjølelsesvirus. Infeksjonen fører til at slimhinnene i luftveiene blir betente og produserer et tykt, klissete slim.

Dosering

Dosering: Bruk Hedexin 2 ganger daglig; Voksne og barn over 12 år: 6 ml sirup 2 ganger daglig. Barn mellom 6-11 år: 4 ml sirup 2 ganger daglig. Barn mellom 2-5 år: brukes i samråd med lege. Rist flasken godt før bruk.

Dersom symptomene vedvarer mer enn en uke under behandling med legemidlet, bør lege eller apotek kontaktes.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning. Hedexin er godkjent av Statens legemiddelverk som tradisjonelt plantebasert legemiddel. Selges reseptfritt i Norge.

Innhold og bruk

1 ml sirup inneholder 8,25 mg tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera helix L., folium). Ekstraksjons-middel: etanol 30 % (m/m). Fullstendig ingrediensliste: Èn ml sirup inneholder 8,25 mg tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera helix L., folium) (4-8:1). – Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er flytende sorbitol (ikke-krystalliserende) (E420), kaliumsorbat (E202), xantangummi (E415), vannfri sitronsyre (E330), renset vann. Reseptfritt legemiddel. Les pakningsvedlegget før bruk.


HedexinTM sirup. 8,25 mg/ml tørket ekstrakt av eføyblad. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. Forsiktighet anbefales hos pasienter med gastritt eller magesår. Ved åndenød, feber eller varig opphosting av slim bør pasienten kontakte lege eller apotek. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Anbefales ikke ved allergi mot innholdsstoffer. Inneholder sorbitol. Bivirkninger: Vanlige: kvalme, oppkast, diare. Mindre vanlige: elveblest, hudutslett, anafylaktisk reaksjon, åndenød. Inneholder sorbitol. Ingen interaksjoner rapportert. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 3.12.2020. 

Pakningsvedlegg

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hedexin, sirup
Ekstrakt av tørket eføyblad

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du følger deg verre etter 7 dager.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Hedexin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hedexin
 3. Hvordan du bruker Hedexin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hedexin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Hedexin er og hva det brukes mot

Hedexin inneholder tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera Helix L., folium).

Plantebasert legemiddel. Voksne og barn over 6 år: slimløsende ved hoste.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.

2. Hva du må vite før du bruker Hedexin

Bruk ikke Hedexin:

 • dersom du er allergisk overfor eføyblad, andre planter i Araliaceae (eføyblad) familien eller noen andre av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • til barn under 2 år på grunn av risikoen for forverring av luftveisplager.

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Hedexin.

Ved pustevansker, feber eller varig opphosting av slim må du kontakte lege eller apotek.

Kontakt lege eller apotek dersom plagene varer lengre enn 7 dager etter bruk av dette legemidlet.

Ikke bruk Hedexin sammen med hostestillende midler som kodein eller dekstrometorfan dersom dette ikke er anbefalt av lege.

Forsiktighet anbefales hos pasienter med magekatarr (gastritt) eller magesår.

Barn og ungdom

Barn fra 2 til 4 år med vedvarende og tilbakevendende hoste trenger en medisinsk diagnose før behandling.

Andre legemidler og Hedexin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Hedexin har ikke blitt rapportert å påvirke effekten av andre legemidler.

Inntak av Hedexin sammen med mat, drikke og alkohol

Det finnes ingen tilgjengelige data.

Graviditet, amming og fertilitet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Sikkerhet ved bruk under graviditet og amming har ikke blitt fastslått.
Ikke bruk Hedexin under graviditet og amming, da det er mangel på tilstrekkelige data.

Det finnes ingen data på effekten av dette legemidlet på fertilitet.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg.

Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid.

Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.

Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Ingen studier av påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner har blitt gjort.

Hedexin inneholder sorbitol

Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, må du kontakte legen din før du (eller barnet ditt) bruker dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Hedexin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Den anbefalte dosen er

Voksne og barn over 12 år: 6 ml sirup 2 ganger daglig.

Barn 6-11 år: 4 ml sirup 2 ganger daglig.

Skal ikke gis til barn under 2 år (se avsnitt 2, «Bruk ikke Hedexin»).

Kontakt lege innen 7 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.

Rist flasken før bruk.

Dersom du tar for mye av Hedexin

Inntak av større doser enn anbefalt kan medføre kvalme, oppkast, diaré og opprømthet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Hedexin

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger som kan oppstå under behandling med Hedexin:

Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere):

 • Kvalme, oppkast, diaré

Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 brukere):

 • Allergiske reaksjoner (elveblest, hudutslett, anafylaktisk reaksjon, pustevansker)

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Hedexin

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25ºC etter første åpning.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidlet skal brukes innen 3 måneder etter åpning.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Hedexin

 • Virkestoff er eføyblad. Èn ml sirup inneholder 8,25 mg tørket ekstrakt av eføyblad (Hedera helix L., folium) (4-8:1). Ekstraksjonsmiddel: etanol 30 % (m/m).
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er flytende sorbitol (ikke-krystalliserende) (E420), kaliumsorbat (E202), xantangummi (E415), vannfri sitronsyre (E330), renset vann.

Hvordan Hedexin ser ut og innholdet i pakningen

Hedexin er en brun, blakket væske med en søtlig smak og mulig lett bunnfall.

Esken med Hedexin inneholder en brun glassflaske med 100 ml sirup, og en måleskje.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Phytopharm Kleka S.A
Kleka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Warta Polen
tlf.: + 48 61 28 68 700
faks: + 48 61 28 68709
e-post: welcome@europlant-group.pl

Lokal representant

Sana Pharma Medical AS
Philip Pedersens Vei 20,
1366 Lysaker
Norge

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn

Østerrike: Hedussin syrup
Polen: Hedussin
Norge: Hedexin

Publisert 3. september 2020
Sist oppdatert 18. januar 2022

Disse sidene er ment for helsepersonell