Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen® studier på effekt

Lunixen® studier på effekt

Insomni beskrives som utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid(1). Mange leger og pasienter er opptatt av å starte en eventuell medikamentell behandling mot insomni uten fare for avhengighet og andre uønskede bivirkninger. Luixen kan derfor være et godt alternativ ved milde til moderate søvnproblemer. Det er gjort flere studier på virkestoffet i Lunixen – valerianarot.

Effekter av valerianarot på søvnkvalitet

Flere studier viser at ekstrakt fra valerianarot gir bedre søvnkvalitet2. Nedenfor beskrives to av studiene som viser at valerianarot forbedrer søvnen.

Sammenlikning av valerianarot og oksazepam

I en studie ble 75 pasienter behandlet for insomni i 28 dager med ekstrakt av valerianarot eller oksazepam3. Søvnkvalitet ble kvantitert før og etter behandling. Resultater: • valerianarot forbedret søvnkvaliteten etter behandling. • valerianarot hadde samme behandlingseffekt på søvnkvalitet som oksazepam. Figur. Valerianarot vs oksazepam. I en prospektiv, dobbeltblindet randomisert studie deltok 75 personer (52± 12 år) med søvnproblemer i henhold til ICD-10, F51, 0. Pasientene ble delt opp i to grupper som fi kk hhv 600 mg valerianarot eller 10 mg oksazepam per dag i 28 dager. Søvnforstyrrelser ble kvantitert og gjennomsnittsverdier er vist i figuren. Grafen er modifi sert fra Dorn, M3 av Sana Pharma Medical. * = p<0,01 vs dag 0.

Behandlingseffekt av valerianarot på søvnproblemer hos eldre kvinner

I en randomisert, trippelblindet studie ble 100 kvinner (50-60 år) enten behandlet med valerianarot eller placebo i 4 uker5. Søvnkvalitet ble kvantitert før og etter behandling. Resultat:
  • Bedre søvnkvalitet: Pasienter behandlet med valerianarot rapporterte en signifikant bedre søvnkvalitet enn pasienter i placebogruppen.
  • Bortfall av søvnproblemer: Signifikant flere pasienter behandlet med valerianarot var uten søvnproblemer ved studieslutt.
Referanser: 1. https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/insomni 2. Bent et al. Valerian for Sleep: A systematc Review and Meat-Aanalysis, 2006, 119,1005-1012. 3. Dorn M, Wirksamkeit und Vertäglichkeit von Baldrian versus Oxazepam bei nichtorganischen und nichtpsychiatrischen Insomnien: eine randomisierte, doppelblinde, klinische Vergleichsstudie. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2000, 7, 79–844. 4. Görtelmeyer, R. Sleep questionnaire A and B (Sf-A, Sf-B). 1996, In Collegium Internationale Psychiatriae Scalarum (Eds.), International Skalen für Psychiatrie (4. Ed.). Weinheim: Beltz. 5. Taavoni et al. Effect of valerian on sleep quality in postmenopausal women: a randomized placebo-controlled clinical trial. Menopause, 2011, 18, (9), 951-955.
Publisert 7. mai 2019
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell