Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen® legemiddel mot søvnproblemer

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år.

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist

Legemiddel: Les pakningsvedlegg

Her kan du kjøpe Lunixen

Detaljer

Søvnproblemer: Hva er insomni?

Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen. Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt dagtidsfunksjon2. Det å fungere dårligere på dagen kan oppleves i form av tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:

 • forlenget innsovningstid
 • avbrutt søvn
 • for tidlig morgenoppvåkning

Lunixen har klinisk dokumentert effekt på både søvnlengde og søvnkvalitet, og vil dermed kunne hjelpe mot alle søvnproblemene listet ovenfor.

Behandling med Lunixen

Lunixen er et reseptfritt, plantebasert legemiddel med klinisk dokumentert effekt mot søvnproblemer. Virkestoffet i legemidlet har vist seg å forbedre både søvnkvaliteten og søvnlengden. På den måten kan man sove bedre gjennom natten. Lunixen hjelper med andre ord mot oppvåkninger i løpet av natten og for tidlig morgenoppvåkning. Behandlingen bør brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende virkning eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år.

Ingen avhengighet påvist

Søvnproblemer er en vanlig årsak til legebesøk og utskriving av reseptbelagte legemidler i Norge. Men et reseptfritt legemiddel, som f.eks. Lunixen, vil kunne være tilstrekkelig for mange. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk av dette legemidlet.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge. Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel mot søvnforstyrrelser.

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019. 

Kilder:
Lunixen pakningsvedlegg
Folkehelserapporten: https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/#symptomer

Innhold og dosering

Innhold og dosering

Innhold i tablettene:

Virkestoffet i Lunixen er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix).
Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
 • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarmin (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:

For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges med vann, ikke tygges.

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for å oppnå best effekt.

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Pakningsvedlegg

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Lunixen filmdrasjerte tabletter

valerianarot

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Lunixen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lunixen
 3. Hvordan du bruker Lunixen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lunixen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Lunixen er og hva det brukes mot

Lunixen er et plantebasert legemiddel.

Voksne og barn over 12 år: lindrer mild uro og søvnforstyrrelser.

2. Hva du må vite før du bruker Lunixen

Bruk ikke Lunixen

 • dersom du er allergisk overfor valerianarot eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Lunixen.

Barn

Dette legemidlet anbefales ikke til bruk hos barn under 12 år.

Andre legemidler og Lunixen

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Bruk av Lunixen anbefales ikke hvis du tar syntetiske sedativer.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

I fravær av tilstrekkelig data for å utelukke eventuelle skadelige effekter under graviditet og amming, er ikke bruk av dette legemidlet i disse periodene anbefalt.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Lunixen

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:
For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Bruk av Lunixen hos Barn

Bruk av dette legemidlet til barn under 12 år anbefales ikke.

Tablettene skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges.

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for oppnå best effekt.
Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Dersom du tar for mye av Lunixen

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdrevent inntak av dette legemidlet kan føre til symptomer som tretthet (fatigue), magekramper, brysttetthet, ørhet, skjelving på hendene og utvidede pupiller. Spør legen din dersom disse symptomene oppstår.

Dersom du har glemt å ta Lunixen

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Lunixen

Hvis du slutter å ta dette legemidlet, bør ikke det resultere i uønskede effekter. Symptomene som førte til at du tok dette legemidlet kan imidlertid dukke opp igjen.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Legemidler som inneholder valerianarot kan føre til magetarmforstyrrelser som kvalme eller magekramper. Hyppigheten er ikke kjent.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Lunixen

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Lunixen

Virkestoffet er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix). Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).
Ekstraksjonsløsemiddel: etanol 60 % (V/V).

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
 • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarminaluminiumlakk (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

Hvordan Lunixen ser ut og innholdet i pakningen

Blekblå, avlange, bikonvekse filmdrasjerte tabletter på 18 x 7 mm.
PVC/PE/PVDC/aluminium blister i esker med 28 eller 56 tabletter eller PVC/PE/PVDC/aluminium enhetsdose-blister i esker med 100 x 1 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Tilman s.a.
Z.I. Sud 15
5377 Baillonville
Belgia

Lokal representant og fullmektig

Sana Pharma Medical AS
Philip Pedersens Vei 20
1366 Lysaker
Norge

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia, Kypros, Luxembourg: Sedistress Sleep
Sverige, Finland, Norge: Lunixen

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.05.2019

Publisert 2. mai 2019
Sist oppdatert 7. april 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell